Utrenja I

Grablegung Christi

Krzysztof Penderecki

Year

1969-1970


Duration

50'


Movements

I. Blaniy s dresnyem s dreva prechistoye...; II. Blagosloven yesi Hospodi...; III. Bogoyavleniya Tvoyego, Hristye...; IV. Slava otsu i Sinu i Svyatomu...; V. Irmologion Tyebye odyeyushchagosya...


Instrumentation

soprano, alto, tenor, bass, basso profondo, mixed chorus (2) - 4(I-II=picc,IV=afl).3.3(III=Ebcl).bcl.dbcl.2asax.2barsax.3.dbn - 6.5.4.2 - timp-3perc-pft-harm-bgtr - 24.0.10.10.8


Genre

Orchestra


Text/Libretto

Bible


Commission

West German Radio (WDR)


Premiere

Altenburg, Germany, Altenburg Dom, 8 April 1970: WDR and NDR choruses / Cologne Radio Orchestra, Andrzej Markowski (cond.)


Publisher

Schott Musik International


Source

Schott website;