Year

2003


Instrumentation

sheng (=xun), zheng (=voice), electric guitar, quarter-tone trumpet


Genre

Chamber Music


Dedication

Wu Wei, Xu Fengxia, Burkhard Stangl and Franz Hautzinger


Source

composer homepage;