Tian for Four

Lei Liang

Year

2003


Instrumentation

trumpet, guitar, sheng, zheng


Genre

Chamber Music


Source

composer homepage;