Tomurai no Uta

Minoru Miki

Year

1967


Duration

3'


Instrumentation

voice - guitar


Genre

Chamber Music


Text/Libretto

Satoshi Akiham


Source

composer homepage;