Year

1991


Genre

Guitar Duo


Publisher

Bèrben


Source

Wikipedia website;