Yuho no Mimi

Das Ohr in der Dämmerung

Walther Giger

Year

1990


Duration

48'


Movements

I. Introduction - Hitono mimio goranze - Hinokureni - Minasokowa; II. Sopran solo - Owakarika - Hatayano; III. Violin solo - Kikoeruka - Shiratorino - Guitar solo - Saa, murajuno - Chichirara


Instrumentation

soprano, baritone - guitar, violin, double bass


Genre

Stage Work


Text/Libretto

Katsuichiro Kaizu


Source

composer homepage; Christoph Jäggin, CH-Gitarre;