In Memory of Taiping Lake

Xu Shuya

Year

2005


Duration

65'


Instrumentation

solo voices, chorus - flute, oboe, clarinet, percussion (2), sheng, xun, guanzi, mandolin, guitar, harp, pipa, zheng, erhu, strings


Genre

Stage Work


Source

Lemoine website;