Nina de Cera

op.40

Keiko Fujiie

Year

1995


Duration

70'


Instrumentation

mezzo-soprano - guitar, piano, violin (2), viola, violoncello (2)


Genre

Stage Work


Text/Libretto

Maritza Nunez


Commission

22 Century Club


Premiere

Kyoto, Japan, 28 April 1996: Anna-Lisa Jakobsson, mezzo-soprano / Kazuhito Yamashita, guitar / Yasushi Toyoshima, violin / Motoko Fujiie, violin / Yuki Hyakutake, viola / Noboru Kamimura, violoncello / Masaharu Kanda, violoncello / Uki Iwasaki, piano / Tomoki Wada (cond.) / Maritza Nunez (dir.)


Source

composer homepage;