Barcarolle

op.80

Keiko Fujiie

Year

2003


Genre

Solo


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Tokyo, Japan, 11 November 2003: Kazuhito Yamashita, guitar


Source

composer homepage;