Kasane

op.84

Keiko Fujiie

Year

2004-2005


Genre

Guitar Quartet


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Rome, Italy, 19 September 2004: Kazuhito + bambini (Kazuhito, Koyumi, Terukaku and Kanahi Yamashita)


Source

composer homepage;