A Cantastoria of One Thousand and One Nights

op.94

Keiko Fujiie

Year

2010


Duration

30'


Instrumentation

guitar (5)


Genre

Guitar Ensemble


Commission

Kazuhito Yamashita


Premiere

Torino, Italy, July 2010: Kazuhito Yamahsita Family Guitar Quintet (Koyumi, Terukaku, Kanahi, Namifu and Kazuhito Yamashita)


Source

composer homepage;