Year

1995


Instrumentation

flute, guitar, piano


Genre

Chamber Music


Dedication

Kazuhito Yamashita


Source

composer homepage; Kazuhito Yamashita website;