Year

1995


Instrumentation

flute, guitar, violoncello


Genre

Chamber Music


Dedication

Kazuhito Yamashita


Source

Kazuhito Yamashita website;