Kisobushi no Tema ni yoru Genso-kyoku

Kunisaku Sakai

Duration

8'04


Genre

Orchestra/Ensemble of Plucked Instruments


Source

Zupforchester Essingen website;