Quarteto Informal

Ricardo Tacuchian

Year

2004


Instrumentation

flute, trombone, piano, bass guitar


Genre

Chamber Music


Source

Wikipedia website;