Year

2014


Duration

9'


Instrumentation

mezzo-soprano - guitar


Genre

Chamber Music


Text/Libretto

Murasaki Shikibu


Dedication

Akiko Kozato and Edoardo Pieri


Commission

Akiko Kozato and Edoardo Pieri


Premiere

Torino, Italy, 16 October 2014: Akiko Kozato, mezzo-soprano / Edoardo Pieri, guitar


Source

composer homepage;