Luminous Spirals

Chinary Ung

Year

1997


Instrumentation

shakuhachi, guitar, violoncello


Genre

Chamber Music


Dedication

Kazuhito Yamashita


Source

Kazuhito Yamashita website;